Phrase Book

In an Emergency

Help! Pomoc! po-mots
Stop! Zastavte! zas-tav-te
Call a doctor! Zavolejte doktora! za-vo-ley-te dok-to-ra!
Call an ambulance! Zavolejte sanitku! za-vo-ley-te sa-nit-ku!
Call the police! Zavolejte policii! za-vo-ley-te poli-tsi-yi!
Call the fire brigade! Zavolejte hasiče za-vo-ley-te ha-si-che
Where is the telephone? Kde je telefon? gde ye te-le-fohn?
the nearest hospital? nejbližší nemocnice? ney-blizh-shee ne-mo-tsnyi-tse?

Communication Essentials

Yes/No Ano/Ne ano/ne
Please Prosím pro-seem
Thank you Děkuji vám dye-ku-ji vahm
Excuse me Prosím vás pro-seem vahs
Hello Dobrý den do-bree den
Goodbye Na shledanou na shle-da-nou
Good evening Dobrý večer do-bree ve-cher
morning ráno rah-no
afternoon odpoledne od-po-led-ne
evening večer ve-cher
yesterday včera vche-ra
today dnes dnes
tomorrow zítra zee-tra
here tady ta-di
there tam tam
What? Co? tso?
When? Kdy? gdi?
Why? Proč? proch?
Where? Kde? gde?

Useful Phrases

How are you? Jak se máte? yak se mah-te?
Very well, thank you. Velmi dobře děkuji vel-mi do-brze dye-ku-yi
Pleased to meet you Těší mě tye-shee mnye
See you soon Uvidíme se brzy u-vi-dyee-me-se brzy
That’s fine To je v pořádku to ye vpo-rzhahdku
Where is/are…? Kde je/jsou …? gde ye/ysou …?
How long does it take to get to…? Jak dlouho to trvá se dostat do…? yak dlou-ho to tr-vah se dos-tat ...?
How do I get to…? Jak se dostanu k …? yak se dos-ta-nuh k...?
Do you speak English? Mluvíte anglicky? mlu-vee-te an-glits-ki?
I don’t understand Nerozumím ne-ro-zu-meem
Could you speak more slowly? Mohl(a)* byste mluvit trochu pomaleji? mo-hl(a) bys-te mlu-vit tro-khu po-ma-ley?
Pardon? Prosím? pro-seem?
I’m lost Ztratil(a)* jsem se stra-tyil (a) ysem se

Sightseeing

art gallery galerie ga-le-ri-ye
church kostel kos-tel
garden zahrada za-hra-da
library knihovna knyi-hov-na
museum muzeum mu-ze-um
railway station nádraží nah-dra-zhee
tourist information turistické informace tu-ris-tits-ke in-for-ma-tse
closed for the public holiday státní svátek staht-nyee svah-tek

Shopping

How much does this cost? Co to stojí? tso to sto-yee?
I would like… Chtěl(a)* bych… khtyel(a) bikh…
Do you have…? Máte…? maa-te …?
I’m just looking Jenom se dívám ye-nom se dyee-vahm
Do you take credit cards? Berete kreditní karty? be-re-te kre-dit–nyee kar-ti?
What time do you open/ close? V kolik otevíráte/zavíráte? v ko-lik o-te-vee-rah-te/za-vee-rah-te?
this one tento ten-to
that one tamten tam-ten
expensive drahý dra-hee
cheap levný lev-nee
size velikost ve-li-kost
white bílý bee-lee
black černý cher-nee
red červený cher-ve-nee
yellow žlutý zhlu-tee
green zelený ze-le-nee
blue modrý mod-ree
brown hnědý hnye-dee

Types of Shop

bank banka ban-ka
bakery pekárna pe-kahr-na
butcher řeznictví rzhez-nyits-tvee
chemist (prescriptions etc) lékárna leh-kahr-na
chemist (toiletries etc) drogerie dro-ge-riye
delicatessen lahůdky la-hood-ki
grocery potraviny po-tra-vi-ni
glass sklo sklo
market trh trh
post office pošta posh-ta
supermarket samoobsluha sa-mo-ob-slu-ha
travel agency cestovní kancelář tses-tov-nyi kan-tse-laarzh

Staying in a Hotel

Do you have a vacant room? Máte volný pokoj? mah-te vol-nee po-koy?
double room dvoulůžkový pokoj dvou-loozh-ko-vee po-koy
with double bed s dvojitou postelí s dvoy-tou pos-te-lee
twin room pokoj s dvěma postelemi po-koy sdvye-ma pos-te-le-mi
porter vrátný vrah-tnee
I have a reservation Mám reservaci mahm re-zer-va-tsi

Eating Out

Have you got a table for…? Máte stůl pro …? mah-te stool pro …?
I’d like to reserve a table Chtěl(a)* bych rezervovat stůl khtyel(a) bikh re-zer-vo-vat stool
breakfast snídaně snyee-danye
lunch oběd ob-yed
dinner večeře ve-che-rzhe
The bill, please Prosím, účet pro-seem oo-chet
I am a vegetarian Jsem vegetarián (ka)* ysem veghe-tariahn(ka)
waitress! slečno slech-no
waiter! pane vrchní! pane vrkh-nyee!
fixed-price menu standardní menu stan-dard-nyee menu
dish of the day nabídka dne na-beed-ka dne
starter předkrm przhed-krm
main course hlavní jídlo hlav-nyee yeed-lo
vegetables zelenina ze-le-nyi-na
dessert zákusek zah-kusek
cover charge poplatek pop-la-tek
wine list nápojový lístek nah-po-yo-vee lees-tek
rare (steak) krvavý kr-va-vee
medium středně udělaný strzhed-nye u-dye-la-nee
well done dobře udělaný dobrzhe-u-dye-la-nee
glass sklenice sklen-yitse
bottle láhev lah-hev
knife nůž noozh
fork vidlička vid-lich-ka
spoon lžíce lzhee-tse

Menu Decoder

biftek bif-tek steak
bílé víno bee-leh vee-no white wine
bramborové knedlíky bram-bo-ro-veh kne-dleeki potato dumplings
brambory bram-bo-ri potatoes
chléb khlehb bread
cukr tsukr sugar
čaj chay tea
červené víno cher-ven-eh vee-no red wine
grilované gril-ov-a-neh grilled
houskové knedlíky ho-sko-veh kne-dleeki bread dumplings
hovězí hov-ye-zee beef
hranolky hra-nol-ki chips
husa hu-sa goose
jehněčí ye-hnye-chee lamb
kachna kakh-na duck
kapr ka-pr carp
káva kah-va coffee
kuře ku-rzhe chicken
kyselé zelí kis-el-eh zel-ee sauerkraut
maso ma-so meat
máslo mah-slo butter
mléko mleh-ko milk
mořská jídla morzh-skah yeed-la seafood
párek paa-rek sausage
pečeny petsh-en-eh baked
pečené pech-en-eh roast
polévka po-lehv-ka soup
pivo pi-vo beer
ryba ri-ba fish
rýže ree-zhe rice
salát sa-laat/sa-laht salad
sůl sool salt
sýr seer cheese
šunka shun-ka ham
vařená/ va-rzhe-nah cooked
uzená u-zenah smoked
telecí te-le-tsee veal
vajíčko va-yeech-ko egg
vařené va-rzhe-neh boiled
vepřové vep-rzho-veh pork
voda vo-da water
zelenina ze-le-nyi-na vegetables

Numbers

1 jedna yed-na
2 dvě dvye
3 trzhi
4 čtyři chti-rzhi
5 pět pyet
6 šest shest
7 sedm sedm
8 osm osm
9 devět dev-yet
10 deset de-set
11 jedenáct ye-de-nahtst
12 dvanáct dva-nahtst
13 třináct trzhi-nahtst
14 čtrnáct chtr-nahtst
15 patnáct pat-nahtst
16 šestnáct shest-nahtst
17 sedmnáct sedm-nahtst
18 osmnáct osm-nahtst
19 devatenáct de-va-te-nahtst
20 dvacet dva-tset
21 dvacet jedna dva-tset yed-na
22 dvacet dva dva-tset dva
30 třicet trzhi-tset
40 čtyřicet chti-rzhi-tset
50 padesát pa-de-saht
60 šedesát she-de-saht
70 sedmdesát sedm-de-saht
80 osmdesát osm-de-saht
90 devadesát de-va-de-saht
100 sto sto
1,000 tisíc tyi-seets
2,000 dva tisíce dva tyi-see-tse
5,000 pět tisíc pyet tyi-seets
1,000,000 milión mi-li-ohn

Time

one minute jedna minuta yed-na mi-nu-ta
one hour jedna hodina yed-na ho-dyi-na
half an hour půl hodiny pool ho-dyi-ni
day den den
week týden tee-den
Monday pondělí pon-dye-lee
Tuesday úterý oo-te-ree
Wednesday středa strzhe-da
Thursday čtvrtek chtvr-tek
Friday pátek pah-tek
Saturday sobota so-bo-ta
Sunday neděle ned-yel-e

*alternatives for a female speaker are shown in brackets

..................Content has been hidden....................

You can't read the all page of ebook, please click here login for view all page.
Reset
35.175.191.103